Kolumbární řád

Řád kolumbária najdete ke stažení zde.

 

Řád kolumbária

 1. Kolumbárium, zřízené při Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Nuslích, Žateckých 11, slouží k důstojnému uchování pozůstatků našich spoluobčanů - přednostně členů Českobratrské církve evangelické, kteří byli zpopelněni.
 2. Každá schránka je opatřena mramorovou deskou, kterou je možno opatřit nápisem: buď se uvede jméno rodiny nebo jméno, příjmení , datum narození a úmrtí osoby - osob, jejichž ostatky jsou ve schránce uloženy. Nápisy nechť jsou v jednotném stylu a úpravě. Nájemce si může se souhlasem sboru mramorovou desku vypůjčit k vyrytí nápisu. Po tuto dobu bude schránka opatřena dřevěnou deskou.
 3. Schránky pro uložení uren se propůjčují na dobu 10 let. Schránky (včetně mramorové desky) zůstávají majetkem Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Nuslích.
 4. Nájemce schránky je ten, komu staršovstvo sboru schránku propůjčí (staršovstvo o propůjčení rozhoduje na základě písemné žádosti) a kdo zaplatí příslušné poplatky. Nájemní smlouva vzniká dnem, kdy kancelář sboru přijme tyto poplatky a provede o tom zápis v kolumbární matrice. Součástí smlouvy může být na žádost nájemce aktuální znění kolumbárního řádu. Dokladem o nájmu je pro nájemce doklad o platbě, na kterém je uvedena doba pronájmu. Sbor je povinen předat nájemci schránku prázdnou, čistou a její stav nájemci bezplatně předvede. Nájemce je při uzavírání smlouvy seznámen s tímto kolumbárním řádem a obdrží jeho aktuální kopii. Svým podpisem do kolumbární knihy potvrdí jeho přijetí a současně se tím zavazuje k jeho dodržování.
 5. Nájemce je povinen včas písemně informovat sbor o každé změně své adresy, aby mohl být v případě potřeby kontaktován, a to zejména v souvislosti s upozorněním na končící lhůtu pronájmu schránky. Jinak sbor nemůže zaručit, že nájemce obdrží upozornění na nutnost úhrady na další období.
 6. Nájemce má právo na prodloužení /obnovení nájemní smlouvy, jestliže o to projeví zájem a zaplatí poplatek na další desetileté období nejpozději do dvou měsíců ode dne následujícího po dni, kterým končí nájemní smlouva. Jako počátek nové smlouvy je nezávisle na datu zaplacení vždy den následující po posledním dni předchozí smlouvy.
 7. Sbor může, ale není povinen upozornit nájemce na končící lhůtu nájemní smlouvy, Jestliže tak učiní o své vůli, doporučuje se učinit tak nejméně 1 měsíc před posledním dnem smlouvy. V upozornění se uvede datum konce smlouvy, možnost prodloužení smlouvy na dalších 10 let s uvedením ceny za tento pronájem nebo povinnost nájemce schránu vyklidit, a to nejpozději v den následující po dni, kterým skončí nájemní smlouva. Současně se uvede upozornění na právo sboru vyklidit schránku a pronajmout ji jinému nájemci nebude li schránka vyklizena včas nebo zaplaceno včas nájemné na další období. Sbor nemá povinnost vyhledávat nájemce (ani nájemce ve smyslu bodu 9.), zejména při neohlášené změně jeho adresy (viz. bod 5.)
 8. U schránek, u kterých nebude nájemní smlouva prodloužena, tj. nebude zaplaceno v dané lhůtě za další desetileté období, nebo které nebudou včas vyklizeny má sbor právo je otevřít, urny uložit na jiné místo dle svých možností a schránku pronajmout jinému nájemci, přičemž původnímu nájemci nepřísluší žádná náhrada. Vyjmuté urny sbor uschová na dobu nejvýše 3 let. Přihlásí-li se o urny původní nájemce během této 3-leté doby, budou mu urny předány a sbor může požadovat zaplacení částky 300 Kč za každý započatý rok skladování, počítáno ode dne následujícím po dni, kterým skončila nájemní smlouva.
 9. Sbor nemá právo pronajmout schránku před uplynutím zaplaceného období.
 10. Zemře-li nájemce schránky, pokládá sbor nadále za nájemce toho, kdo se jako objednatel pohřbu (nebo jím někdo řádně zmocněný) prokáže dokladem o zpopelnění nájemce. Při ukládání uren do propůjčené schránky je nutno předložit doklad o zpopelnění (označení urny musí odpovídat údaji na tomto dokladu).
 11. Dát si otevřít propůjčenou schránku (uložení či vyjmutí urny) je oprávněn pouze nájemce schránky a to po úhradě příslušného poplatku. Otevírání a zavírání schránky tj. vyjímání a vsazování mramorové desky (popř. desky dřevěné) provádí na základě žádosti nájemce vždy pouze kostelník sboru popř. jiná, staršovstvem sboru, pověřená osoba.
 12. Rozhodne-li se nájemce zrušit smlouvu před uplynutím lhůty propůjčení, nevzniká mu tím nárok na vrácení poplatků a je povinen si urnu (urny) si vyzvednout.
 13. Jestliže po projití doby, na níž byla schránka propůjčena, nájemce nepožádá o prodloužení, je povinen schránku uvolnit, tj. ostatky vyzvednout a uložit jinde.
 14. Z bezpečnostních, technických i estetických důvodů není dovoleno klást nebo zavěšovat na schránky ani pokládat na plochu nad schránkami květinové nebo jiné ozdoby, zdobit mramorovou desku fotografiemi, obrázky apod. Pro květiny budiž použito vykázané místo. Není dovoleno uplatňovat v kolumbáriu odznaky nebo projevy, které nejsou v souladu s učením a zřízením Českobratrské církve evangelické. Staršovstvo žádá pozůstalé, aby při výzdobě zachovali evangelickou prostotu. Prostor kolumbária je pravidelně uklízen a uvadlé květiny a. nevhodná výzdoba budou bez náhrady odstraněny.
 15. Z bezpečnostních důvodů není rovněž dovoleno rozžíhat jakákoliv chráněná nebo nechráněná světla. Rovněž není dovoleno v kolumbáriu kouřit.
 16. 16. V rámci pravidelného úklidu a údržby bude odstraněna zvadlá, uschlá nebo zanedbaná květinová či jiná nevhodná výzdoba, a vázy budou odloženy na místo k tomu určené. Výzdoba neodpovídající 14. odstavci tohoto řádu bude rovněž odstraněna. Staršovstvo žádá pozůstalé, aby pro květinovou výzdobu byly používány vkusné nádoby (vázy). Nájemci jsou rovněž povinni neplýtvat vodovodní vodou a řádně uzavírat vodovodní kohoutek.
 17. Kolumbárium je otevřeno takto:
  září – červen: úterý, čtvrtek, sobota, neděle 8 - 18 hodin,
  červenec a srpen: pouze neděle 9 – 18 hodin
  Vánoční, Velikonoční a Svátek zesnulých otevřeno denně 8 – 18 hodin (včetně týdne těchto svátků)

  Změny otevíracích hodin budou oznamovány při ohláškách a budou uveřejňovány v církevním tisku ET KJ, ČB
 18. Každý návštěvník kolumbária je povinen chovat se tak, jak důstojnost tohoto místa piety vyžaduje.
 19. Poplatky: Poplatek za pronájem schránky na dobu 10 let a ostatní manipulační poplatky jsou variabilní a jejich výši určuje staršovstvo sboru. Všechny úpravy poplatků se vždy vztahují pouze na nově uzavírané smlouvy a nemají zpětnou platnost.
 20. Při obnovení (prodloužení) smlouvy po uplynutí 10 let se platí na dalších deset let aktuální poplatek, platný v roce ukončení resp. prodloužení smlouvy.
  Poplatek za pronájem schránky na 10 let činí:
  • u 3 místných schránek 2.200,-Kč
  • u 4 místných schránek 2.500,-Kč
  • u 5 místných schránek 2.800.-Kč

Poplatek za otevření a uzavření schránky za účelem uložení či vyzvednutí jedné urny činí 200,-Kč, v tomto poplatku je zahrnuto vyčistění schránky (utření prachu ve schránce a popř. i na urnách, které jsou již ve schránce uloženy).
Otevření schránky pro účely úpravy mramorové desky (rytí jména), provizorní uzavření dřevěnou deskou a první uložení urny popř. uren je pro nově uzavřené smlouvy do 3 měsíců od jejich uzavření zdarma.

       Platnost kolumbárního řádu: od 1. dubna 2008.                   

       Schváleno staršovstvem sboru.

Kontakt:

Žateckých 1169/11 140 00 Praha 4
Tel: 220 510 735
úřední hodiny:
úterý 9:00 – 12:00 hod
nusle@evangnet.cz

Všechny kontakty zde.

počítadlo.abz.cz
 
Jsme na Google+